Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Chống tham nhũng từ góc nhìn " biện chứng "

hiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm" (http://www.vietnamplus.vn/lap-7-doan-kiem-tra-cac-vu-tham-nhung-nghiem-trong/215175.vnp) ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM NGOÁI KHÔNG Ạ?
BÁO CHÍNH PHỦ CHO HAY: "Tại phiên họp, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Bá Thanh cũng tóm tắt về tình hình tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và khó khăn, vướng mắc của 12 vụ án, 06 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp." (http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Ban-Chi-dao-Trung-uong-ve-phong-chong-tham-nhung-hop-phien-thu-5/203242.vgp)
- NĂM NAY "Thường trực Ban chỉ đạo TƯ phòng, chống tham nhũng đề xuất lập 4 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng tại 8 tỉnh." (http://m.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/185205/lap-4-doan-giam-sat-viec-dieu-tra-tham-nhung.html)
(RIÊNG BÁO TUỔI TRẺ LẠI ĐƯA TIN "Lập 11 đoàn kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng" (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/617133/lap-11-doan-kiem-tra-giam-sat-phong-chong-tham-nhung.html). CHẮC LÀ CỘNG DỒN 04 ĐOÀN VỚI VIỆC " thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra đôn đốc công tác tại 7 bộ, ngành Trung ương")
VẬY NÊN "Kết luận phiên họp, đề cập về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, Tổng bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục xác định và quán triệt công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, hết sức quan trọng, khó khăn, phức tạp, phải làm kiên quyết, kiên trì, ngày càng bài bản, nhuần nhuyễn hơn." VÀ "Tổng Bí thư đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo trong lĩnh vực công tác cần chủ động đề xuất, tăng cường phối hợp để đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác phòng, chống tham nhũng."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét