Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Lại chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh.

- Liên bộ Y tế- Tài chính vừa ban hành thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT- BYT- BCT ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước.
Trước đó, Chính phủ đã chấp nhận chủ trương tăng giá viện phí do liên bộ Y tế- Tài chính – lao động, thương binh và xã hội đề xuất. Theo thông tư này, ban hành mới khung giá 447 dịch vụ khám, chữa bệnh, gồn 445 dịch vụ y tế và giá khám bệnh, giá ngày giường bệnh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15.4.2012; bãi bỏ khung giá một phần viện phí ban hành kèm theo liên bộ số 14/TTLB ngày 30.9.1995 của liên bộ Y tế, Tài chính, Lao động - thương binh và xã hội, ban Vật giá Chính phủ. Đồng thời, bãi bỏ 80 dịch vụ tại “khung giá một phần viện phí” ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2006/ TTLT. Theo quy định của Luật khám, chữa bệnh, bộ Y tế có trách nhiệm quy định mức thu tại các bệnh viện tuyến trung ương do bộ quản lý; UBND tỉnh, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức thu do địa phương quản lý.
Thời gian qua, sau nhiều lần dự thảo liên bộ đã đưa ra giá của hơn 400 dịch vụ. Mức giá này tăng hơn so với mức hiện hành từ 30-40%, trong đó có 5 dịch vụ giảm giá. Chênh lệch giữa giá tối thiểu và giá tối đa theo quy định mới khoảng 5 tới 10%.
L.HÀ - sgtt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét